28-05-2016 ULAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN İLAN
Tarih: 27.5.2016 17:03:00

ULAŞ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

    TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-TEDES) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 10 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI
    Ulaş Belediyesi Trafik Elektronik Denetleme (KGYS-TEDES) Sistemleri Kurulumu ve 10 yıl süre ile işlettirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin [a] bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-idarenin
    a) Adresi     : Ulaş Belediye Başkanlığı Ulaş / SİVAS
    b) Telefon ve faks numarası    : 03467812006 /03467812495
c) Elektronik Posta Adresi    : ………………………...
2-İhale konusu, işin
    a)Niteliği, türü ve miktarı    : TEDES-KGYS sistemlerinin kurulumu 10 yıl süre ile                                  işletilmesi
    b) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün için                    de teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    c) İşin yapım süresi    : Yüklenici, sözleşme sonrasını takip eden azami
                90 (Doksan) takvim günü içinde ihalede belirtilen Trafik                     Denetleme Sistemleri cihazlarını kurarak işletmeye alacaktır.
    d) İşin süresi    : Ulaş Belediyesi sınırları dahilinde kent merkezindeki ka                    rayolu şebekesi üzerinde trafik sirkülasyonu ve geometrik                 düzenleme projelerinin yüklenici tarafından hazırlanarak                     KGYS-TEDES Komisyon Raporunda belirtilen 2 adet or                    talama hız ihlal tespit sistemine yönelik olarak kurulması                     fiber optik kablo veya Wi-MAX yoluyla otomatik ses ha                        berleşme sistemi dahil  "HASILAT PAYLAŞIMI" ile ger                        çekleştirilerek temini, kurulumu ve kurulum sonrası
                işletilmesi işi KGYS-TEDES sistemlerinin Emniyet
                Birimince kullanılması teslim edildiği tarihten itibaren
                10 yıldır.
    e) İşin yapılacağı yer    : Ulaş Belediyesi sınırları içinde KGYS-TEDES  komisyon                     raporunda belirtilen noktalardaki kamera işletim sistemleri.
    f) İhalenin yapılacağı yer    : Ulaş Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu
    g) İhale tarihi ve saati                            : 07.06.2016 saat  14:00
    h) Muhammen Bedel    : İşin muhammen bedelini ( 570.000,00.- TL) 'dir  %3 ü                         Oranında  ( 17.100,00 TL)' dir. 2886 sayılı Geçici Teminat                 kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi                 zorunludur.
3-İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler:
    A)    Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı
    B)    Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
    C)    İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi
    D)    İmza sirküleri,
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
b- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
    E)    İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin  
      Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi.
    F)    İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi
    G)Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
    H)Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
    İ)    İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.
    J)    Geçici teminata ait belge. (Banka teminat mektupları süresiz verilecektir.)
    K)    İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,
    L)    Ulaş Belediyesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış" borcu yoktur belgesi "
    M)İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı
    N)    Firmalarca teklif edilen kameraların teknik dokümanlarına ait (bilgi, belge ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında hangi ürün teklif edildiği katalog üzerinde gösterilecektir.
    O)Teklif edilecek sistemde kullanılacak kameraların satış, kurulum, işletim ve bakımı için üretici firmadan ya da Türkiye distribütöründen alınmış yetki belgeleri teklifle birlikte teslim edilecektir. Ürünlerle ilgili yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
    P)    İhaleye katılacak isteklilerden ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için en az iki yerde ihale konusu sistemi (TEDES) kurmuş, sistemin sorunsuz çalışıyor ve işletiliyor olduğuna dair ilgili belediyeden alınmış, idari şartname Ek-1 de yer alan örneğe uygun belge
    Q)İhaleye katılacak isteklilerden ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için en az iki yerde ihale konusu sistemde kullanılacak yazılımın (TEDES yazılımı) Türkçe olarak kullanılıyor, yazılımının ihlal bilgisini operatör onayına bırakmadan eksiksiz bir şekilde ekrana getirebiliyor ve sistemin sorunsuz çalışıyor olduğuna dair ilgili emniyet müdürlüğünden / amirliğinden alınmış,  idari şartname Ek-2 de yer alan örneğe uygun belge.
    R)İhaleye katılacak isteklilerden ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için kullanacağı sistemin 7/24 ihlal yapan yapmayan araçların plaka kaydı yaptığını gösterir, ilgili emniyet müdürlüğünden / amirlğinden alınmış, idari şartname Ek-3 de yer alan örneğe uygun belge.
    S)    TEDES' lerde kullanılacak kameralara ait CE belgesi,  
    T)    İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait idari ve teknik şartname ıslak imzalı ve mühürlü olarak teklif dosyasına konulacaktır.
    U)İstekliler ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikalarını ve ISO 9001 Kalite yönetim sertifikalarını ihale dosyalarında sunacaklardır. (İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale komisyonuna ibrazı zorunludur.)
    4-İhale şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 500.00 TL (KDV DÂHİL) şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır.
    5-Tekliflerin Hazırlanması: Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
    6- Tekliflerin değerlendirilmesinde temel kriter istekliler tarafından Toplam Ceza Tutarı üzerinden teklif ve talep edilen hasılat payı oranı (%20 den fazla olmamak kaydıyla) olacak olup teklif edilen hasılat payı oranları üzerinden eksiltme şeklinde olacaktır.%20 den fazla olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
    7- Teminata ilişkin esaslar;
a)    Tedavüldeki Türk parası,
b)    Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,
c)    Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.
      Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.
    Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
d)    Yüklenicinin sözleşmeye bağlı olarak sunacağı kesin teminatın süresi (işbu şartnamesinin 5. Maddesi a bendinde belirtilen işin Emniyet Amirliğine tesliminden itibaren 10 yıl işletme süresini kapsayacak şekildedir)
e)    Yükleniciye 10 yılın sonunda kesin teminat iade edilecektir.
    8- Teminat miktarları;
a. Geçici Teminat Miktarı yaklaşık yatırım maliyetinin en az %3' ü dür (17.100,00 TL)
b. Kesin teminat yaklaşık yatırım maliyetinin en az %6' sıdır. (34.200,00 TL)
    9-Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu süresiz olacaktır.
    10- İsteklinin katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte en geç 07.06.2016 Salı Günü saat  13.00'e kadar, ihalenin yapılacağı adresteki Fen İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
    11- Söz konusu iş, İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30' u oranındaki tutarının takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır.
    12-Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.25.05.2016

BASIN:348396                www.bik.gov.tr

 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
05-03-2016 ÜSTGEÇİT YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
05-03-2016 ÜSTGEÇİT YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
05-03-2016 ÜSTGEÇİT YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
05-03-2016 ÜSTGEÇİT YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
04-03-2016 T.C. SİVAS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/23 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
04-03-2016 T.C. SİVAS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/23 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
04-03-2016 T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/59, 60, 61, 62, 99, 103, 106, 107, 108, 109 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI
04-03-2016 T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/59, 60, 61, 62, 99, 103, 106, 107, 108, 109 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI
04-03-2016 ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
04-03-2016 ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
03-03-2016 16+1 MİNİBÜS KİRALAMA HİZMET ALIMI KÜLTÜR VE TURİZM İŞL.MRK.MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
03-03-2016 16+1 MİNİBÜS KİRALAMA HİZMET ALIMI KÜLTÜR VE TURİZM İŞL.MRK.MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
02-03-2016 UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
02-03-2016 UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
01-03-2016 T.C ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI İLANI Basın Duyurusu
01-03-2016 T.C ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI İLANI Basın Duyurusu
29-02-2016 KARŞIYAKA ÇAMLIK MESİRE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
29-02-2016 KARŞIYAKA ÇAMLIK MESİRE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
29-02-2016 MESİGYNA (1 AYLIK ENJEKSİYON) İNTERAKTİF ÖZELLİKLİ ODYOMETRE CİHAZI VE ENTÜBE RESÜSİTE EDİLEBİLİR BEBEK MAKETİ ALIMI SİVAS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
29-02-2016 MESİGYNA (1 AYLIK ENJEKSİYON) İNTERAKTİF ÖZELLİKLİ ODYOMETRE CİHAZI VE ENTÜBE RESÜSİTE EDİLEBİLİR BEBEK MAKETİ ALIMI SİVAS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
29-02-2016 PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR SİVAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
29-02-2016 PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR SİVAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
26-02-2016 T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                                        	KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı:2016/122,142,138,120,124,132,134,130,140,144, 126,128,146,174,136,118,172
26-02-2016 T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı:2016/122,142,138,120,124,132,134,130,140,144, 126,128,146,174,136,118,172
25-02-2015 İLAN
25-02-2015 İLAN
25-02-2016 İHALE İLANI MSB SİVAS İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI :
25-02-2016 İHALE İLANI MSB SİVAS İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI :
25-02-2016 SİVAS YILDIZELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI BODRUM KATI ONARIMI SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
25-02-2016 SİVAS YILDIZELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI BODRUM KATI ONARIMI SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
24-02-2015 PROJE -KONTROLLÜK-YATIRIM HİZMETLERİ HİZMET ALIMI SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
24-02-2015 PROJE -KONTROLLÜK-YATIRIM HİZMETLERİ HİZMET ALIMI SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
23-02-2016 İLAN SİVAS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
23-02-2016 İLAN SİVAS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
23-02-2016 KAYIP İLANI
23-02-2016 KAYIP İLANI
23-02-2016 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNE KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
23-02-2016 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNE KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
19-02-2016 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İşyeri Sicil numarası: 1001983.058 İcra Takip Numarası:2012/11672
19-02-2016 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İşyeri Sicil numarası: 1001983.058 İcra Takip Numarası:2012/11672
19-02-2016 112 PERSONELİNE YAZLIK AYAKKABI VE KIŞLIK BOT ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
19-02-2016 112 PERSONELİNE YAZLIK AYAKKABI VE KIŞLIK BOT ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
16-02-2016 UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
16-02-2016 UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
15-02-2016 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI VE KOSGEB SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
15-02-2016 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI VE KOSGEB SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
15-02-2016 AKARYAKIT SGK SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ
15-02-2016 AKARYAKIT SGK SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ
12-02-2016 KAYIP İLANI
12-02-2016 KAYIP İLANI
12-02-2016 T.C. SİVAS 3. İCRA DAİRESİ 2013/147 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
12-02-2016 T.C. SİVAS 3. İCRA DAİRESİ 2013/147 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
11-02-2016 KİLİTLİ PARKE TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE PORTLAND DÖKME ÇİMENTO ALIMI (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R VEYA CEM II/A-LL 42,5 R) (ŞANTİYEYE TESLİM) SİVAS İL ÖZEL İDARE
11-02-2016 KİLİTLİ PARKE TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE PORTLAND DÖKME ÇİMENTO ALIMI (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R VEYA CEM II/A-LL 42,5 R) (ŞANTİYEYE TESLİM) SİVAS İL ÖZEL İDARE
11-02-2016   İHALE İLANI     LOKOMOTİF VE JENERATÖR VAGON TEMİZLİĞİ İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR
11-02-2016 İHALE İLANI LOKOMOTİF VE JENERATÖR VAGON TEMİZLİĞİ İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR
11-02-2016 KASETLİ TİP FİLTRE TORBASI VE FİLTRE KASETİ ALIMI İŞİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
11-02-2016 KASETLİ TİP FİLTRE TORBASI VE FİLTRE KASETİ ALIMI İŞİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
Haydar Mermer
Haydar Mermer
Umudu Kestim
Adem Yıldırım
Adem Yıldırım
Başörtülü Kıza Saldırı Olayı
Kuzey Akkaş
Kuzey Akkaş
Yalan Sözden Kaçının
Muhittin Karahan
Muhittin Karahan
Toplumun Temel Taşı Ailedir
Halil İbrahim Budaklı
Halil İbrahim Budaklı
Hayalet Sivas
Yurdal Epsileli
Yurdal Epsileli
Güzel Günler Gelecek
Orhan Arslan
Orhan Arslan
İnsanları Aldatmak Büyük Suçtur
Oğuzhan Sarzep
Oğuzhan Sarzep
Gururumuz Sivasspor
Muzaffer Karadağ
Muzaffer Karadağ
Atatürk´ü Kimler, Niçin Sevmezler?
Alper Duran
Alper Duran
Tedbir ve Korkaklık
Adem Akgül
Adem Akgül
Birbirinden Lezzetli Sivas Yemekleri
Taner Karabal
Taner Karabal
Gün Birlik Olma ve Dayanışma Günüdür
Aydın Deliktaş
Aydın Deliktaş
Üçüncü Tür
Aykut Özdoğan
Aykut Özdoğan
Büyüme Hormonu Nedir?
Ekrem Arıs
Ekrem Arıs
Ülkemizde Muay Thai
Metehan Dağcıoğlu
Metehan Dağcıoğlu
Unutulan Bir Değer: Şahabeddin-İ Sivasi
Ahper Nuri Delican
Ahper Nuri Delican
Aile Yapısı
Ahmet Tırpan
Ahmet Tırpan
Kurban Kesilirken Hangi Dualar Okunur?
İsmail Ayhan
İsmail Ayhan
Sivas Belediyespor Sancılı…
Fatih Tabur
Fatih Tabur
Adakta Gaye Allah Rızası Olmalıdır
Hanife Döner
Hanife Döner
Hakikat Mülküne Varan Bir Dost: Ayşe Şasa –Son-
Kürşad Özkaynar
Kürşad Özkaynar
Goebbels, Komünizm ve Bolşevizm
Eyüp Demirer
Eyüp Demirer
Liyakat, Sadakat ve İlle De Ehliyet
Neslihan Dereli
Neslihan Dereli
İşçiye Cuma Namazı İzni Verilmemesi (İşçi Bakımından) Haklı Fesih Sebebi Midir? –Son-
Emre Gürkan Gürleyük
Emre Gürkan Gürleyük
Yerel Seçimin Ardından,
Mustafa Coşkun
Mustafa Coşkun
AK Parti Toplantısı Sonrası Sivaslılar Ne Yapacak?
Kübra Duran
Kübra Duran
Ege Kıta Sahanlığı Sorunu
Hadi Töre
Hadi Töre
İran 2
Fatma Karakuzu
Fatma Karakuzu
Kitap İnsanı, İnsan Dünyayı Değiştirir
Abdullah Ağbektaş
Abdullah Ağbektaş
40. Hadisi Şerif
Esra Kurt
Esra Kurt
Süresiz Nafaka
Emre Şağban
Emre Şağban
Şehit
Ali Bozkurt
Ali Bozkurt
TİKİ-TAKA
İbrahim Özmen
İbrahim Özmen
Vampir
Ajda Mutlu
Ajda Mutlu
Dünya Çok Güzel, Gezmelisin !
Halil Kalemci
Halil Kalemci
Capital 500 Açıklandı
Yusuf Doğan
Yusuf Doğan
İLAHİ ADALET…
Süleyha Kara
Süleyha Kara
SEVGİNİN ADI
DOLAR
5.7303
EURO
6.3378
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Sirkenin balı bozması gibi kötü huy da amelleri bozar. Güneşin karı erittiği gibi güzel ahlak da günahları öyle eritir.

Hz.Muhammed
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
-Günümüzde evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır. (Bak bunu duyduğum iyi oldu ben zaten evlenmiyecem böylece kamçılamış oldum bu sözlerle) -Rodin’in ünlü ‘düşününen adam’ heykeli aslında İtalyan şair dante’nin portresidir. -Uranüs çıplak gözle görülen

İlginç Bilgiler 4