Bugun...
17-08-2013 Sivas Abdussamed Bal Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü
Tarih: 16-08-2013 16:34:00 + -Sivas Abdussamed Bal Anadolu
İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü

 

İdarenin Adı     :Sivas Abdussamed   Bal Anadolu  İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü

İşin Adı             :Aşağıda belirtilen alım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- a) İdarenin Adresi                     : Selçuklu Mah 66-23.sok No 2- SİVAS

    b) Telefon ve Faks Numarası      :0346-2272896 –0346- 2282467

    c) Elektronik Posta Adresi       : 363816@meb.gov.tr

    ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malların

2-a) İşin Adı, niteliği, türü ve miktarı

İhale

Kayıt No

3-a) İhalenin yapılacağı yer

3-b)İhale

Tarihi

3-b)İhale

Saati

38 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI

2013/112477

Sivas  Abdussamed Bal Anadolu  İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

28/08/2013

09:00

1 KALEM EKMEK ALIMI

2013/112536

Sivas  Abdussamed Bal Anadolu  İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

28/08/2013

10:00

8 KALEM ET ALIMI

2013/112542

Sivas  Abdussamed Bal Anadolu  İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

28/08/2013

11:00

41 KALEM KURU GIDA ALIMI

2013/112410

Sivas  Abdussamed Bal Anadolu  İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

28/08/2013

13:30

4 KİŞİ HİZMET ALIMI

2013/112556

Sivas  Abdussamed Bal Anadolu  İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

28/08/2013

14:30

.a-İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

2-b)Teslim yeri/yerleri:  Sivas  Abdussamed Bal Anadolu İmam-Hatip Lisesi  Müdürlüğü Pansiyonu

2-c) Teslim Tarihi tarihleri: Mal alımı 16 EYLÜL 2013 – 13 Haziran 2014

Hizmet alımı 04 EYLÜL 2013 – 14 Haziran 2014

3-a)İhalenin Yapılacağı Yer

:Sivas Abdussamed Bal Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü

Selçuklu Mah 66-23.sok No 2- SİVAS

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Hizmet alımı ihalesi için istenecek: Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Hizmet alımı ihalesi için istenecek: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Hizmet alımı için konusu Yemek pişirme veya Genel Temizlik işi olan işler 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30Türk Lirası karşılığı Sivas Abdussamed Bal Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü- Selçuklu Mah 66-23.sok No 2- SİVAS adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas Abdussamed Bal  Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  BASIN:1414 www.bik.gov.tr
Bu haber 2989 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Resmi İhale İlanları HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
Öğrenci Meclisi Seçimlerine Siyaset KarıştıSivas İl Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimlerine siyaset karıştı. 8 adayın yarıştı..
“Suyumuzu Kimseye Sattırmayız”CHP Kangal İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Cihangiroğlu, daha önce iki kez meclis gü..
Kangal METEM Öğrencilerine Staj EngeliGenelde Milli Eğitim Bakanlığı, yerelde ise Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğ..
‘Öğretmenler Günü’ Darbe ÜrünüdürMemur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 24 Kası..
Milli Müfredat Milli ŞuurEğitim-Bir-Sen tarafından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da geçtiğimiz ayla..
Öğretmen Akademisi Sivas’ta KurulsunDiriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri Gazetemizi zi..
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR