Bugun...
28-06-2013 BİTKİ ALIMI SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 28-06-2013 09:40:00 + -BİTKİ ALIMI
SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

    BİTKİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası        :    2013/82647
1-İdarenin
    a) Adresi        :    SULARBAŞI MAH.KIZILAY SOK.SİVAS BELEDİ                        YESİ EK HİZMET BİNASI KAT:2 NO:6 58040
                    SİVAS MERKEZ/SİVAS
    b) Telefon ve faks numarası    :    3462210110 - 3462212552
    c) Elektronik Posta Adresi    :    parkbahce@sivas.bel.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
        internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı    :    İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı                         bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platfor                        mu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                         şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri        :    Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlık Tesisleri
    c) Teslim tarihi        :    İhale Konusu tüm Malların teslimatı Sözleşmenin                     yürürlüğe girmesinden itibaren 45 takvim günü                            dür.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer        :    Sularbaşı Mah. Kızılay Sok. Sivas Belediyesi Ek                         Hizmet Binası Kat:2 no:6 58040 SİVAS Sivas Be                        lediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale
                    Toplantı Odası
    b) Tarihi ve saati        :    23.07.2013 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli, ilgili bakanlık veya bağlı olduğu kuruluştan aldığı üretici veya yetkili satıcı belgesini İhale anında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sularbaşı Mah. Kızılay Sok. Sivas Belediyesi Ek Hizmet Binası Kat:2 no:6 58040 SİVAS Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale Toplantı Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sularbaşı Mah. Kızılay Sok. Sivas Belediyesi Ek Hizmet Binası Kat:2 no:6 58040 SİVAS Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
                            BASIN:1110 www.bik.gov.tr
Bu haber 823 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Resmi İhale İlanları HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
Köpekler Korku SaçtıSivas’ta Akdeğirmen Mahallesi sınırları içerisinde kalan Tavra Boğazı’nda büyük ..
Kadın Açık Cezaevi TaşınacakSivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, TBMM Başkanlığı’na seçilen İsmet Yılmaz..
Sivas Halkı “Ulaşım Hizmeti” İstiyorSivas Belediyesi internet üzerinden yaptığı anketlerle Sivas halkının fikrini al..
Yıkım Başladı…Sivas’ta eski Askeri Dikimevi arazisine inşa edilecek yeni ordu evi, gazino, er ..
Sivas’ta Organ Nakli YapılacakCÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, CÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaşan..
“Sivas Adına Çok Büyük Bir Kazanım”Sivas Valisi Âlim Barut ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan inşaat ça..
Behrampaşa’da Yer Teslimi YapıldıSivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Divriği Ulu Cami başta olmak üzere ken..
4 Eylül 2016’da AVM Açılıyor15 ülkede 2,5 milyar dolardan fazla gayrimenkul yatırımı bulunan Prime Developme..
Okul Temel Kazısından İki Adet Lahit ÇıktıSivas’ta okul inşaatı temel kazısından Roma dönemine ait iki lahit ve insan kemi..
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR