Erdem Tahıllıoğlu


Allah Muttakilerden Eylesin


Takva; Allah korkusuyla günahtan kaçınmakta, Allah´ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme anlamına gelir. Allah´ın himâyesine girmek, emrini tutup azabından korunma anlamında Kur´anî bir terim.

Bu şekilde titiz davranan insana, "muttaki" denir (Rağıb el-İsfahânî, el-Müfredât fi Caribi´l-Kur´an, Mısır, 1961, s. 530).

Kur´an´da takva üç mertebede ifade buyurulmuştur:

1- Ebedî olarak Cehennem azabında kalmamak için, imân edip şirkten korunmak. Bu hususla ilgili bir ayetin meâli şöyledir: "O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhilliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi. Onları takvâ sözü üzerinde durdurdu. Zâten onlar buna pek lâyık kimselerdi. Allah her şeyi bilendir" (el-Fetih, 48/26).

2- Büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahları tekrar tekrar işlemekten uzak durmak ve farzları edâ etmek. Bu husustaki bir ayetin meâli de şöyledir: "O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı inansalar ve takva ile hareket edip (Allah´ın azabından) korunsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket (ve bolluk kapılarını) açardık. Fakat yalanladılar. Biz de kazanmakta oldukları kötülükler yüzünden onları yakalayıverdik" (el-A´raf, 7/96).

3- Bütün benliği ile Allah´a dönmek ve insanı Allah´tan alıkoyan her şeyden uzak durmak. Hakiki takva budur ve Kur´an´da, inanan insanlardan bu takvaya sahip olmaları istenmektedir: "Ey imân edenler! Allah´tan, O´na yaraşır şekilden korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin" (Âli İmran, 3/102). Bu ayetin açıklaması mahiyetinde olan diğer bir ayetin meâli şöyledir: "O halde gücünüzün yettiği kadar Allah´tan korkun. Dinleyin, itâat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden kurtulursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir" (et-Teğabun, 64/16), (el-Beydâvî, Envaru´t-Tenzîl ve Esrânu´t-Te´vîl, Mısır, 1955, 1, 6).

Kur´an´da takvayı över mahiyette daha çok ayet vardır. Bunlardan bazılarının meâli şöyledir:
"Kim takva sahibi olur Allah´tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah´a güvenirse O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur" (et-Talak, 65/2,3).

Hz. Muhammed (s.a.s) dualarında Yüce Allah´tan çeşitli nimetleri talep ederken, takvayı da istemiştir ve bu şekilde dua etmesiyle, takvanın önemine ifade etmiştir (Muhammed b. Allan es-Sıddîkî, Delilu´l-Falihin li turuki Riyazi´s-Salihin, Mısır 1971, I, 252).